AB-Türkiye Mali İşbirliği Bağlamında Kısa Tarihimiz
Türkiye’yi aday ülke olarak kabul eden 10-11 Aralık 1999 tarihli Avrupa Konseyi Helsinki Zirvesi kararının ardından, Türkiye-AB mali işbirliğinin ana çerçevesi değişmiş ve AB mali yardımları katılım öncesi amaçlarına ve nihai olarak tam üyelik hedefine yönelmiştir. Bu değişiklik Türkiye’yi CFCU’nun da içinde yer aldığı, kısaca ‘‘DIS’’ olarak bilinen “Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi”ni kurmaya yönlendirmiştir. Türkiye’de DIS’in kilit aktörleri 18 Temmuz 2001 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir:
 
 • Ulusal Fon – Ulusal Yetkilendirme Görevlisi
 • Ulusal Yardım Koordinatörü (IPA’da Ulusal Katılım Öncesi Yardım Aracı Koordinatörü)
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi – Program Yetkilendirme Görevlisi
 • Kıdemli Program Görevlileri (İlgili Bakanlıklar)
 • Mali İşbirliği Komitesi
Müteakiben, “Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardım” Programı 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayılı AB Konseyi Tüzüğü ile kabul edilmiştir. Bilahare, AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan (30 Ocak 2003 tarih ve 4802 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur) Mutabakat Zaptı ile CFCU kurulmuştur. Mutabakat Zaptında CFCU, Türkiye’de AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde hizmet, mal alımı, yapım işi ve hibeler için genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinde tek sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 2003 yılında ise AB Komisyonu tarafından Türkiye’ye olan mali yardımların DIS esasına göre yönetimi yetkisi CFCU’ya verilmiştir.
 
Mutabakat Zaptında 31 Mart 2006 tarihli 1 No.lu Ek ile yapılan değişiklikler 10 Mayıs 2006 tarih ve 5500 sayılı Kanunla onaylanmıştır. Bu Kanunla CFCU, idari bakımdan (Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından yönetilen) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. 1 No.lu Ek ayrıca detayların ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idari ilişki, personel alımı, personelin statüsü ve bütçe işleri gibi konuların uygun bir yasal düzenleme ile tanzim edilmesini öngörmüştür. Bu amaçla hazırlanan 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun 07.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
CFCU’nun idari, maaş ve diğer tüm işletme giderleri Türk Hükümetinin ulusal bütçesinden karşılanmaktadır. 
 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereklerini yerine getirdiği ve ilgili uygulamaları gerçekleştirdiği için IQNet (Uluslararası Sertifikasyon Ağı Kuruluşu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen TS ISO / IEC 27001 sertifikasını 25 Mart 2011 tarihi itibariyle almaya hak kazanmıştır. Sertifikaları görmek için sayfa sonundaki ilgili resimlere tıklayınız.
 
Misyonumuz
Ulusal ve Uluslararası kurallar kapsamında AB katılım sürecindeki misyonumuz;
Türkiye’nin ekonomik sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sorumluluğumuza verilen fonları, şeffaflık, eşit muamele, tarafsızlık, tutarlılık ve güvenilirlik ilkelerine uygun olarak kullanan, işbirliğine açık, kurumsallaşmış ve dinamik bir yapı olmak.
 
Vizyonumuz
Dinamik ve profesyonel çalışanlarımızla, AB destekli projelerin yönetiminde uygulamadan sorumlu kurum olarak vizyonumuz;
hem Türk hem AB vatandaşlarına ödedikleri vergilerin karşılığını görme imkanı sağlayan, saygın, tanınmış, yenilikçi, aktif ve rehberlik edici bir kurum olmak.
 
CFCU Ne İş Yapar?
Merkezi Finans ve İhale Birimi bir uygulayıcı kurum olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işi ve hibelere ilişkin projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur. Bir “Program Yetkilendirme Görevlisi” nin sorumluluğu altında çalışan CFCU, ihalelere ilişkin AB kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve düzgün bir raporlama sisteminin işlemesini temin eder. İlgili bakanlıklardaki Kıdemli Program Görevlileri projelerin teknik uygulamasında Program Yetkilendirme Görevlisine yardım eder.
 CFCU, aynı zamanda kurumun Başkanı olan Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğunda, AB ve Türk idareleri arasında özerk bir yapı olarak konumlandırılmıştır. CFCU idari açıdan (AB tarafından finanse edilen programların mali yönetiminden sorumlu olan) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır.  
 
Temel İşlevler
 • AB tarafından finanse edilen programlar çerçevesindeki tüm projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması, 
 • AB ihaleleri ve mali uygulama usulleri üzerine SPO’lara tavsiyede bulunmak, 
 • AB tarafından finanse edilen projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasına faydalanıcı kurum ve yüklenici ile birlikte aktif katılım, 
 • Proje uygulama safhasında sözleşmeden doğan tüm operasyonları yönetmek, 
 • Projelerin ihale ve sözleşme aşamalarını belirlenmiş süreler zarfında yürüterek AB fonlarının fiili kullanımının sağlanması, 
 • Uzmanlaşmış danışmanlık eğitim kapasitesi geliştirmek ve bu amaçla gerekli dokümantasyonu sağlamak.
 
Kurumsal Değerlerimiz
CFCU, yüksek kalite ve profesyonellik anlayışı içinde, faaliyetlerinde ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerinde, tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, hesap verebilirlik, tutarlılık, güvenilirlik, şeffaflık ve mesleki etik ilkelerini düstur edinmiştir.
 
TSE CertificateIQNet Certificate